Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://gerinckoncepcio.hu/ weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő általi használatának, valamint a szolgáltatás használata folytán létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek érvényesülését.

  1. Általános rendelkezések

Almásy Csilla egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozás) a https://gerinckoncepcio.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) a gerincstabilitást és gerinctudatosságot fejlesztő, a fájdalom csökkentését szolgáló komplex terápiás és mozgásprogramot nyújt online edzésprogram formájában (a továbbiakban: Szolgáltatás). A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Vállalkozás által a Weboldalán nyújtott Szolgáltatás Felhasználó általi igénybevételére, a Szolgáltatás megrendelésére.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szerződési feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján a Vállalkozás adatai:

Neve: Almásy Csilla egyéni vállalkozó
Székhelyének postai címe: 1045 Budapest, Nyár u. 87. 3. em. 8.
Telefonszáma: + 36 30 361-7524
Elektronikus levelezési címe: csilla@gerinckoncepcio.hu
Nyilvántartásba bejegyző szerv megnevezése és nyilvántartási száma: Budapest Főváros IV. Kerületi Kormányhivatal, 33950483
Adószáma: 66329181-1-41
Vállalkozás hivatalos elektronikus elérhetősége: 33950483#cegkapu
Felhasználó által biztosított információt tároló szolgáltató (tárhelyszolgáltató) megnevezése, székhelye, elérhetősége: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., telefonszáma: + 36-1452-1400, email címe: info@t-systems.hu, online elérhetősége: https://www.t-systems.hu/

A Vállalkozás a Szolgáltatás nyújtása során a saját nevében jár el.

A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy az elektronikus úton megkötött szerződések iktatásra nem kerülnek. Vállakozás tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a szerződéskötés nyelve a magyar.

  1. Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatással kapcsolatos általános szabályok

A Vállalkozás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amelynek keretében létrejövő szerződésekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Vállalkozás a Szolgáltatást üzleti tevékenysége körében eljáró egyéni vállalkozóként nyújtja. A Felhasználó a Szolgáltatást szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként, azaz fogyasztóként veszi igénybe. A jelen ÁSZF fogyasztóvédelmi rendelkezései vonatkozásában a Felhasználó Fogyasztóként kerül megjelölésre.

Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során az általa megadott adatok a valóságnak megfelelőek, valamint teljesek. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a téves, vagy hibás adatok megadásával kapcsolatban a Vállalkozást semmilyen felelősség nem terheli, a Vállalkozás ebből adó felelősséget nem vállal.

III. A Szolgáltatás igénybevételének technikai lépései, az elektronikusan létrejött szerződés létrejöttének körülményei

Vállalkozás az Ekrtv. vonatkozó rendelkezései alapján a Felhasználót, mint igénybevevőt a szerződés elektronikus úton való megkötéséről az alábbiak szerint tájékoztatja.

III.1. Szolgáltatás megrendelésének menete

A Weboldalon nyújtott Szolgáltatás igénybevétele a „GERINCKLUB VIDEÓTÁR” menüpontban elérhető tagsági csomagok megvásárlásával lehetséges. A „GERINCKLUB VIDEÓTÁR” menüpontra kattintva a „GERINCKLUB szenior tagság”, a „GERINCKLUB havi tagság”, a „GERINCKLUB éves tagság”, szolgáltatási csomagok közül lehet vállasztani. A szolgáltatási csomagok közül a „GERINCKLUB havi tagság”, valamint a „GERINCKLUB éves tagság” regisztráció nélkül, a „GERINCKLUB szenior tagság” regisztrációval vehető igénybe.

A „GERINCKLUB szenior tagság” igénybevételéhez szükséges regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges: a regisztráló személy keresztneve, létező e-mail címe, belépéshez szükséges jelszó.

A „GERINCKLUB havi tagság”, illetve „GERINCKLUB éves tagság” igénybevételéhez a Felhasználó vezetéknevének, keresztnevének, e-mail címének, telefonszámának, a számlázási cím típusának (cég, magánszemély), továbbá a számlázási címnek, valamint a belépéshez szükséges jelszavának a megadása szükséges.

A Felhasználó a megrendelését az „ÉN IS A GERINCKLUB TAGJA LESZEK” gombra kattintva véglegesítheti.

A megrendelés elküldése előtt el kell fogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával.

Az előfizetési díjat a Felhasználó kizárólag elektronikus úton, elektronikus bankkártyás fizetéssel, a SimplePay rendszerén keresztül fizetheti meg.

A Felhasználó megrendelését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Vállalkozás visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza: a sikeres regisztráció és sikeres fizetés tényét, az előfizetés további fizetési módjáról szóló tájékoztatást, a saját felelősségre való részvételről szóló tájékoztatást és a videótárba való belépés linkjét.

A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a megrendelés, vagy regisztráció során az adatok hibás megadása esetén a szolgáltatás teljesítéséért, valamint egyéb problémáért, hibáért a Vállalkozás nem vállal felelősséget. Amennyiben a Felhasználó hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül jeleznie köteles a Vállalkozás felé.

Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja, vagy a szolgáltatás megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul kezdeményezni a jelszava megváltoztatását, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Vállalkozást a hello@gerinckoncepcio.hu e-mail címen.

A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó elfelejti a jelszavát, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Vállalkozásnak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a hello@gerinckoncepcio.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Vállalkozás köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már korábban nyújtott Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, figyelmeztetés nélkül az esetlegesen jogszerűtlen regisztrált felhasználók regisztrációját törölje.

III.2. Előfizetési időszak, csomagdíjak

A „GERINCKLUB szenior tagság” ingyenesen, a szükséges regisztrációt követően, a regisztráció státusz fennállásáig vehető igénybe.

A „GERINCKLUB havi tagság” havonta automatikusan megújuló előfizetéssel, a „GERINCKLUB éves tagság” fix összegű egyéves előfizetési díjjal vásárolható meg.

Havi előfizetéses konstrukció esetén az esedékes díjat a Vállalkozás jogosult az előfizetési időszak – az előfizetés engedélyezésétől számított 30 nap – lejártát követő napon, a következő előfizetési időszakra esedékes díjat automatikusan beszedni és a Felhasználó bankkártyájához tartozó bankszámlaszámát előfizetési időszakonként az előfizetés összegével megterhelni (Recurring payment). Sikeres díjfizetés esetén a tagság automatikusan egy további előfizetési időszakkal meghosszabbodik. A Felhasználó a „GERINCKLUB havi tagság” csomag kiválasztásával elfogadja, hogy az előfizetése automatikusan megújul.

Éves előfizetés esetén, a Felhasználó egyszeri díjat fizet, amely alapján jogosult a szolgáltatási csomag igénybevételére, az előfizetés engedélyezésétől számított 365 napig terjedő előfizetési időszakra. Vállalkozás az előfizetési időszak lejárta elött – az éves tagsági csomag lejártáról – figyelmeztető e-mailt küld a Felhasználó részére, a Felhasználó által a fizetési művelet során megadott e-mail címre.

A „GERINCKLUB havi tagság” automatikus megújítást a Felhasználó az aktuális előfizetési időszak lejárata előtti 6. nap éjfélig a Vállalkozás hello@gerinckoncepcio.hu e-mail címére beérkezett szándéknyilatkozatával lemondhatja. Amennyiben lemondási nyilatkozatát, a lemondásra nyitva álló határidőt követően teszi meg, úgy a lemondási nyilatkozat a következő előfizetési időszakot követő első időszakra lesz irányadó.

III.3. Díjfizetés, számlázás

A szolgáltatásért a Felhasználó előfizetési időszakonként előfizetési díjat fizet a jelen ÁSZF III.2. pontjában foglaltak szerint. Az előfizetési díj az előfizetési időszak első napján esedékes. Az előfizetési díj magába foglalja az általános forgalmi adót és az ellenszolgáltatás teljes összegét és valamennyi költséget tartalmazza.

A szolgáltatási csomag díj megfizetése, az OTP Mobil Kft. által biztosított egyszerű és biztonságos SimplePay online fizetési rendszerén keresztül történik. A Szolgáltatási csomagok alatt elhelyezett „ÉN IS A GERINCKLUB TAGJA LESZEK” gombra kattintva a Felhasználó, mint vásárló a SimplePay rendszerhez kapcsolódik és az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett biztonságos online fizetési felületre kerül, ahol megadja a bankkártya adatait.

A Vállalkozás bankkártya információkat nem tárol. A vásárlás a fizetési szolgáltató weboldalán történik, a fizetés végezetével a rendszer automatikusan visszairányítja a Felhasználót a Vállalkozás Weboldalára. A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról a Vállalkozás nem szerez tudomást, mivel tőle független és védett oldal. A SimplePay Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Felhasználót, mint vevőt az OTP Mobil Kft.-vel szemben külön díj nem terheli.

Az „ÉN IS A GERINCKLUB TAGJA LESZEK” gombra történő kattintással a vásárló elfogadja a SimplePay Általános Szerződési Feltételeit (https://simplepay.hu/vasarlo-aff/) és az adatkezelési szabályzatát (https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/).

Az OTP Mobil Kft. a vevő által megadott kártyaadatokkal banki engedélyeztetésre (ún. authorizációra) továbbítja a tranzakciót. Amennyiben az engedélyezés sikeres, a vevő kártyáját a vevő bankja zárolja/megterheli a megrendelés ellenértékének összegével.

Elfogadott kártyatípusok: Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro.

Az előfizetési díjról a számlát a Vállalkozás kizárólag elektronikus úton állítja elő a Felhasználó által megadott adatok alapján, és azt Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg.

A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatási csomag díját saját belátása szerint és döntési jogkörében megváltoztassa. A díjak esetleges változásáról a Vállalkozás a Felhasználót – havi előfizetés esetén – előzetesen értesíti. A módosított díj a módosításról szóló értesítést követő hónaptól lép hatályba.

A jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó, mint a szolgáltatási csomag megrendelője és előfizetője tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, mint adatkezelő által a felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai (szolgáltatást igénybevevő természetes személy vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, számlázási címe) átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: simplepay.hu/vasarlo-aff.

III.4. Recurring kártyaregisztrációs nyilatkozat

 Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen weboldalon (Almásy Csilla egyéni vállalkozó, a https://gerinckoncepcio.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.
Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.
A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

  1. Adatbeviteli hibák javítása

A Vállalkozás biztosítja, hogy a Felhasználó az esetleges adatbeviteli hibák – megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt – azonosítását és kijavítását el tudja végezni. Ennek megfelelően a Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

  1. A szolgáltatás csomagdíja, irreális ár

A Vállalkozás által nyújtott szolgáltatási csomag mellett feltüntetett ár az adott csomag bruttó ajánlati egységára, amely forintban értendő. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a Felhasználó a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelését jóváhagyja.

A végleges ár a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepelő ár. A csomag ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Vállalkozás nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a közismert árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Vállalkozás nem köteles a Szolgáltatást hibásan feltüntetett áron értékesíteni. Hibásan feltüntetett ár esetén, Vállalkozás a megrendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a szolgáltatási csomag valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a Szolgáltatást vagy sem.

 

  1. Elállás és felmondás

Felhasználó, mint fogyasztó, – a jelen ÁSZF elfogadásával – nyilatkozik, hogy a Vállalkozás az elállásra nyitva álló határidőt megelőzően, a fogyasztó kifejezett és előzetes beleegyezésével kezdi meg a teljesítést. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállás jogát.

Vállalkozás a fentiek alapján tájékoztatja a Felhasználót, mint fogyasztót, hogy nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállás jogát, a Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatás vonatkozásában, tekintettel arra, hogy Vállalkozás a nyújtott szolgáltatást nem tárgyi adathordozón nyújtja, illetve a Vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

VII. Szavatosságra vonatkozó tájékoztatás

 

A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, mint fogyasztót, hogy a Szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítése – például: nem a megrendelt csomag szolgáltatására kerül sor – esetén a Felhasználót a Vállalkozással szemben szavatossági igény illeti meg. Ennek során a Felhasználó elsősorban a megrendelt csomag szolgáltatását kérheti. Amennyiben a Vállakozás a szolgáltatási csomag kicserélését nem vállalja, vagy az nem lehetséges úgy a Vállakozás a hibás teljesítés során nyújtott szolgáltatás ellenértékét maradéktalanul visszatéríti a Felhasználó részére.

Felhasználót a szavatossági igényét a – a Vállalkozás I. pontban megjelölt elérhetőségeinek valamelyikén – haladéktalanul köteles jelezni.

VIII. Jótállás

 

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

 

  1. Jogérvényesítési lehetőségek

Vállalkozás célja, hogy Szolgáltatását a megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben Felhasználónak, mint fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1045 Budapest, Nyár u. 87. 3. em. 8.
Telefonszám: + 36 30 361-7524
Elektronikus levelezési cím: csilla@gerinckoncepcio.hu

Vállalkozás a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség vagy, ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Vállalkozás a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig – a panaszra tett érdemi válasszal együtt – megőriz.

Vállalkozás a jegyzőkönyv egy példányát, a panaszra tett érdemi válasszal egyidejűleg e-mailen, vagy postai úton juttatja el a Fogyasztó részére. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

– a Fogyasztó neve, lakcíme,

– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

– a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

– a Vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,

– a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,

– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

– a panasz egyedi azonosítószáma.

Fogyasztó a panaszát, a Vállalkozás – a panasz beérkezését követő – harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a Fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Vállalkozás és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

Amennyiben Fogyasztó a jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a területileg illetékes járási hivatalokhoz. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületnél.

A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület elérhetősége:

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefonszáma: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Békéltető testületek elérhetőségét itt találja: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Ha Ön panaszt kíván érvényesíteni a szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni úgy, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét a következő linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon fogyasztóként regisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére, a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

  1. Adatvédelmi tájékoztatás

Vállalkozás adatkezelési tevékenységére vonatkozó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek. megfelelő adatkezelési tájékoztatóját külön dokumentum tartalmazza, amely a https://gerinckoncepcio.hu/ weboldalon elérhető.

 

  1. Szerzői jogok

 

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak.

Vállalkozás a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Vállalkozás előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

XII. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás

A Vállalkozás a Weboldal 95%-os rendelkezésre állását garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról a Vállalkozás előre értesítette a Felhasználót a Weboldalon.

A Weboldal mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Weboldal kommunikációja HTTPS protokollon keresztül történik. A Weboldalon keresztül történő kommunikáció titkosított.

A felhasználói élmény megfelelősége érdekében a Felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére.

A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Felhasználó vonatkozásában felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

A Szolgáltatás igénybevétele feltételezi, hogy a Felhasználó ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.

A Vállalkozás nem felelős az interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az interneten felmerülő működési hibákért, melyek akadályozzák a Szolgáltatás zavartalan igénybevételét, azok bármilyen okból is következtek be.

Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Weboldal használata a Felhasználó számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás javasolja, hogy a Felhasználó használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Felhasználó számítógépén található adatok védelme a Felhasználó feladata.

XIII. Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás vonatkozásában létrejött szerződések a vállalt Szolgáltatás teljesítéséig terjedő időtartamig tartanak.

Amennyiben Vállalkozás az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Vállalkozásnak. Ha a Vállalkozás jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A jelen ÁSZF 2021. év október hó 01. napjától hatályos és a visszavonásig hatályban marad.

A Vállalkozás piaci önszabályozás keretében létrehozott, kereskedelmi gyakorlat, illetve tevékenységi ágazata vonatkozásában magatartási kódexnek nincsen alávetve.

Felhasználó, amennyiben belép a Vállalkozás által üzemeltetett Weboldal felületére, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve feltétel nélkül kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának a megtekintésére.

 

A Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatásról és egyéb felmerülő kérdésekről a Vállalkozás a következő elérhetőségek bármelyikén áll rendelkezésére:

Telefonszám: + 36 30 361-7524
E-mail cím: csilla@gerinckoncepcio.hu

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a Weboldal felületén.